یکشنبه 3 شهریور 1392 @ 22:02

روزی سبک

از کشیک دیشب عملی واسه امروز نموند. امروزم که خدمتتون عرض شد یه سینوس نافی داشتیم. یه هرنی داشتیم که به علت پاتولوژیک بودن یکی از تستیس ها با دوستان اورولوژ مشورت کردیم که ساعاتی رو علاف مریض بودیم. بعدش یه توده برست و یه لنفادنوپاتی اینگوینال و یه همورویید داشتیم. کلا روز آرام و عمل ها هم سبک بود.
تا باد چنین بادا