یکشنبه 3 آذر 1392 @ 19:18

بخش جدید

شنبه:
اولین روز بخش جدید بود و ساعت 5.30 بیدار شدم و با سال یک رفتم بخش رو دیدم و تقریبا 24-5 تایی مریض رو دیده بودم که ریاست محترم بخش اومدن و راند رو از اول برگزار کردیم. چند دقیقه بعد هم یکی از اساتید دیگه که دستی در لاپاروسکوپی هم دارن به جمع ملحق شد. بعد ازون رفتیم اتاق عمل و یه هرنی اینگوینال به همراه یه هرنی نافی و یه عفونت مش رو عمل کردیم.
یک شنبه :

امروز دو تا عملی قطعی داشتیم و یه عمل هم رزرو بود. اول از همه یه خانم رو برای هرنی پارا استومال آوردیم که قرار بود لاپاروسکوپی بشه . که استاد دیر اومدن و ما مریض توده برست رو گرفتیم. استاد که اومدن رفتیم سراغ اون مریض و پدری از ما به در آمد که اون سرش ناپیدا. از بس خودم رو کج و کوله کردم تا برای استاد دوربین بگیرم هیکلم مثل مترسک شد